Novinky

 • 22. 3. 2015

  Při­da­li jsme ře­še­ní star­tov­ní ak­ti­vi­ty a ši­fer 1–5G, dal­ší bu­dou brzy následovat.

 • 18. 3. 2015

  Zve­řej­ni­li jsme za­dá­ní ši­fer a me­zi re­por­tá­že­mi ze hry naj­de­te i tu orgovskou. Řešení šifer přidáme v době dohledné.

 • 16. 3. 2015

  Ne­za­po­meň­te při­jít zí­tra na after­pár­ty, kte­rá je té­měř ne­díl­nou sou­čás­tí hry Po trati. Koná se od 19.00 v Pivním baru Blanická 28.

 • 12. 3. 2015

  Ne­za­po­meň­te si na strán­ce tý­mu vlo­žit mo­bil­ní te­le­fon, abys­te mo­hli během hry přijímat důležité zprávy.

 • 2. 3. 2015

  Pro zá­jem­ce jsme ješ­tě otev­ře­li do­da­teč­nou re­gis­tra­ci. Opoz­dil­ci ta­ké mů­žou nejpozději do 9. března 2015 uhradit zvýšené startovné.

 • 22. 2. 2015

  Bě­ží nám po­sled­ní tý­den re­gis­tra­ce, tak s ní již dlou­ho ne­otá­lej­te.
  V sekci médií jsme pro vás připravili letošní várku písní tematicky spjatých s hrou Po trati.

 • 29. 1. 2015

  Už jste za­pla­ti­li star­tov­né? V úno­ru bu­de o 60 ko­run vyšší.

 • 12. 1. 2015

  Chodíte Po trati pra­vi­del­ně? Přijďte letos zas, dostanete slevu.

 • 10. 1. 2015

  Nedařilo se vám loni? Nevadí, přijďte letos zas, dostanete slevu.

 • 1. 1. 2015

  Na No­vý rok jsme ob­no­vi­li web a spus­ti­li re­gis­tra­ci na další ročník hry Po trati.