Pravidla hry Po trati

Obecné informace

 • Hra je určena pro dvou až pětičlenné týmy. Všechny osoby účastnící se hry musejí být starší 18 let.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Hra neobsahuje nebezpečné prvky.
 • Hru pořádají členové týmu poTrati za pomoci svých přátel. Hra je nezisková, veškeré příjmy jsou použity na úhradu nákladů spojených s organizací hry.

Registrace týmů

 • Počet týmů ve hře není omezen a jejich složení lze měnit až do zahájení hry.
 • Tým, který se chce hry zúčastnit, je povinen se registrovat na stránkách hry a včas a dle pokynů tam zveřejněných uhradit za tým startovné ve stanovené výši.
 • Údaje získané od týmů při registraci slouží pouze pro účely organizace hry a organizátoři ručí za to, že nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Termín ukončení registrace a uhrazení startovného je 28. února 2015. Dodatečné přihlášení po tomto datu je možné pouze se souhlasem organizátorů, avšak za zvýšené startovné.
 • Registrací a uhrazením startovného se tým kvalifikuje na afterpárty, která se bude konat v úterý 17. března 2015 od 19.00 v Pivním baru Blanická 28 v Blanické ulici na Vinohradech.
 • Při odhlášení týmu před ukončením registrace bude vráceno startovné snížené o poplatek, který bude v korunách roven šedesátinásobku počtu celých měsíců uplynuvších od data zaplacení startovného.
 • V případě odhlášení týmu po ukončení registrace se zaplacené startovné nevrací.
 • Nejpozději v poslední středu před konáním hry budou ve večerních hodinách registrovaným týmům zveřejněny poslední informace související s hrou – doplnění pravidel, přesné místo a čas startu a seznam doporučeného vybavení.

Startovné

 • Startovné za tým činí 300 Kč při zaplacení v lednu, resp. 360 Kč při zaplacení v únoru 2015.
 • Pro stanovení výše startovného je rozhodující datum jeho připsání na účet organizátorů, nikoli datum registrace týmu. Mějte na paměti, že platba probíhá nejméně jeden pracovní den (v rámci mBank proběhne ihned, zahraniční platby trvajé déle).
 • Na startovné lze dále uplatnit slevy za věrnost nebo za hloupost, jestliže o ně tým požádá. Obě slevy činí 60 Kč a lze je sčítat.
 • Sleva za věrnost bude přiznána týmům, které splňují aspoň jednu z následujících podmínek:
  • Registrovaly se do hry pod stejným názvem, pod kterým se zúčastnily všech tří proběhnuvších ročníků hry Po trati, přičemž aspoň tři nynější členové týmu se zúčastnili aspoň jednoho ročníku hry Po trati za tento tým.
  • Registrovaly se do hry ve stejném složení, v němž se zúčastnily všech tří proběhnuvších ročníků hry Po trati, tj. alespoň tři nynější členové týmu se spolu v jednom týmu zúčastnili každého ročníku hry, třebaže pod různými názvy týmu.
  • Registrovaly se ve složení aspoň čtyř hráčů, kteří se všichni zúčastnili všech tří proběhnuvších ročníků hry Po trati, třebaže za různé týmy.
 • Sleva za hloupost bude přiznána týmům, které splňují současně následující podmínky:
  • Registrovaly se ve stejném složení jako loni, tj. alespoň tři nynější členové týmu se spolu v jednom týmu zúčastnili loňského ročníku hry Po trati.
  • Nedosáhly loni před skončením hry stanoviště č. 4, tedy nezaslaly jeho kód do Systému.
 • Pro schválení slev jsou rozhodující údaje, které týmy uvedly v minulých ročnících. Neodpovídají-li tyto údaje skutečnosti a náprava stavu má vliv na schválení slevy, kontaktujte organizátory.
 • Zvyšené startovné pro týmy přihlášené po termínu ukončení registrace činí 480 Kč a nelze naň aplikovat žádné slevy.

Průběh hry

 • Hra začne v sobotu 14. března 2015 v odpoledních hodinách a skončí v neděli 15. března 2015 ve 12.00.
 • Hra je tvořena určitým počtem stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy se šiframi. Stanoviště a zprávy jsou označeny logem hry, ročníkem a číslem nebo názvem stanoviště. Čísla stanovišť vzrůstají po jedné v pořadí očekávaného postupu hrou.
 • Stanoviště se mohou skládat z více částí s různým umístěním. Pořadí průchodu těmito částmi může být pevně stanoveno. Jednotlivé části téhož stanoviště jsou označeny týmž číslem a odlišeny od sebe dalším znakem umístěným za číslem stanoviště.
 • Zprávy jsou umístěny nejvýše 10 m od udaného stanoviště, nebo jsou z tohoto stanoviště dobře viditelné. Jsou situovány vždy tak, aby se předešlo jejich nalezení nebo zničení osobami, jež se hry neúčastní. Proces hledání zpráv není předmětem hry.
 • Zprávy mohou obsahovat takřka cokoli a veškeré informace v nich uvedené mohou být důležité pro průběh hry. Texty zřetelně typograficky oddělené od zadání šifry, zpravidla psané kurzivou, nejsou zašifrovány a s příslušnou šifrou obvykle nijak nesouvisí.
 • Vyluštěním šifry ve zprávě získá tým buď polohu následujícího stanoviště, nebo heslo, o jehož správném užití bude nezašifrovaně zpraven.
 • K vyluštění některých šifer mohou být třeba řešení nebo zadání šifer předchozích nebo další informace, které s hrou souvisejí a hráči s nimi byli seznámeni, nebo u nichž je odůvodněné předpokládat, že jsou hráčům známy.
 • Před hrou by se hráči měli seznámit s běžnými šifrovacími principy, neboť jejich znalost organizátoři předpokládají, a mohou proto být použity pro zakódování řešení nebo skryté nápovědy.
 • Vyřešení některých šifer může usnadnit znalost šifer z předešlých ročníků hry.
 • Je-li v šifrách použita latinka, potom je zpravidla užito pouze 26 písmen (A–Z). Pokud je k řešení třeba využít velkého polského kříže, obsahuje abeceda také písmeno CH. V případě užití Polybiova čtverce je obvykle vynecháno písmeno Q.
 • Předmětem hry je vyluštit všechny šifry, projít tak postupně všechna stanoviště, dorazit do místa cíle v počtu alespoň dvou členů týmu a před koncem hry splnit cílový úkol, pokud takový bude v cíli připraven.
 • K šifrám nejsou poskytovány žádné jiné nápovědy kromě těch, jež jsou uvedeny přímo ve zprávách. Žádnou šifru nelze přeskočit ani vynechat. Jestliže tým šifru nevyluští, ztrácí nárok na pokračování ve hře.

Práva a povinnosti hráčů

 • K přesunům mezi stanovišti lze použít výhradně chůze (příp. běhu) nebo veřejné linkové dopravy. Ostatní způsoby dopravy (např. jízda na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích, stopování, jízda vozem taxislužby nebo vlastním) jsou zakázány.
 • Osoby s tělesným postižením užívající invalidní vozík jsou povinny způsob přepravy konzultovat před hrou s organizátory.
 • Během hry je zakázáno záměrně následovat jiný tým nebo týmy s cílem dosáhnout dalšího stanoviště bez znalosti jeho polohy nebo cesty k němu.
 • Objeví-li tým stanoviště s vyšším číslem, než které právě hledá na základě vyluštěné šifry, nesmí na takovém stanovišti zprávu vyzvednout.
 • K získání zpráv nebude třeba, a během hry proto není dovoleno vstupovat na místa běžně v době konání hry veřejně nedostupná.
 • Tým je povinen se při vyzvedávání zprávy a po jejím vyzvednutí chovat tak, aby nenarušil průběh hry. Je zakázáno zprávy přemísťovat, poškozovat nebo pozměňovat. Na polohu zprávy nesmí tým upozornit ostatní hráče ani osoby, které se hry neúčastní.
 • Je-li stanoviště obsazeno organizátorem, musejí zprávu vyzvednout alespoň dva členové týmu. Na takovém stanovišti může být požadováno heslo, které by mělo být týmu známo.
 • Po vyzvednutí zprávy jsou hráči povinni se přemístit do takové vzdálenosti, aby z jejich přítomnosti nemohli ostatní hráči usoudit, že se nacházejí v blízkosti stanoviště.
 • Ihned po vyzvednutí zprávy je tým povinen zadat kód stanoviště do Systému skrz webové rozhraní, pomocí QR kódu, nebo zasláním SMS v předepsaném tvaru. Pouze stanoviště, na nichž byl zadán kód, budou považována za nalezená a navštívená. Rozhodující pro hru je vždy čas zadání kódu do Systému.
 • Zpráva se na stanovišti může vyskytovat ve více exemplářích, v takovém případě je týmu dovoleno vzít si nejvýše dva exempláře zprávy, není-li na stanovišti uvedeno jinak. Vždy však musí na stanovišti zůstat alespoň jeden exemplář zprávy. Je-li na stanovišti zpráva v jediném exempláři, je tým povinen zprávu na stanovišti ponechat a pořídit si kopii vlastními silami (opsáním, fotografií). Zprávy není dovoleno si půjčovat nebo vracet.
 • V případě, že počet exemplářů zprávy na stanovišti je podezřele nízký, stanoviště bylo poškozeno nebo jej tým nemůže nalézt, ačkoli je o jeho správné poloze přesvědčen, je nutné o této skutečnosti informovat organizátory na uvedeném telefonním čísle, není-li důvodné předpokládat, že tak již učinil jiný tým.
 • Hráčům je zakázáno v průběhu hry sdělovat jiným týmům nebo osobám neúčastnícím se hry, nebo od nich jakýmkoli způsobem získávat informace o poloze stanovišť, obsahu zpráv nebo principech řešení, jakož i jakékoli jiné informace, které by mohly narušit průběh hry.
 • Při luštění šifer je nutné udržovat takovou vzdálenost a hlasitost projevu, aby se hráči soupeřících týmů vzájemně nemohli (byť nevědomě nebo nezáměrně) ovlivňovat v procesu řešení.
 • Tým se může v kterékoli části hry rozdělit. V průběhu hry lze používat jakékoli prostředky pro komunikaci mezi členy týmu při dodržení obecných zásad zvolené komunikace.
 • Hráčům je povoleno používat jakékoli elektronické přístroje, a to jak k řešení šifer, tak usnadnění přesunu mezi stanovišti nebo záznamu trasy.
 • Tým má právo hru kdykoli vzdát, v tom případě je povinen zadat kapitulační zprávu do Systému skrz webové rozhraní, nebo zasláním SMS v předepsaném tvaru, a hry se nesmí dále účastnit. Může se však dostavit do cíle a zúčastnit se vysvětlování principů řešení šifer.
 • Během hry jsou hráči povinni dodržovat zákony České republiky a ostatní obecně platné právní předpisy (vyhlášky, návštěvní řády apod.) a řídit se pokyny organizátorů. Dále jsou hráči povinni chovat se tiše a ohleduplně ke svému okolí a prostředí, v němž se pohybují.

Závěrečná a přechodná ustanovení

 • Organizátoři neručí za majetek, duševní ani fyzické zdraví a životy účastníků hry a nezodpovídají za škody jimi způsobené.
 • Pravidla hry platí za všech okolností, není-li organizátory jednoznačně a nezakrytě stanoveno jinak.
 • Jakékoli pravidlo může být takto na některých stanovištích organizátory zrušeno, pozměněno nebo omezeno.
 • Poruší-li tým pravidla hry, a naruší tak její průběh, může být za toto počínání diskvalifikován.
 • V posledních informacích před hrou mohou být tato pravidla doplněna nebo upravena.