Novinky

 • 18. 3. 2014

  Všech­ny tex­to­vé šif­ry jsou již zve­řej­ně­ny, po­stup­ně při­dá­vá­me ře­še­ní. Po­kud byste náhodou sepsali nějakou reportáž, nebo máte ze hry fotky, vložte odkazy na stránkách Vašeho týmu. Také můžete upravit složení týmu podle skutečnosti.

 • 16. 3. 2014

  Hra skon­čila, do cí­le bo­hu­žel ni­kdo ne­do­ra­zil, nej­lé­pe však do­pad­li Přizdisráči (již před pátou ranní vyzvedli 14. šifru). Nezapomeňte na zítřejší afterpárty v restauraci U Bohouše od 19.30.

 • 13. 3. 2014

  Zve­řej­ni­li jsme po­sled­ní in­for­ma­ce před hrou. Do­po­ru­ču­je­me si je dů­klad­ně pročíst.

 • 1. 3. 2014

  Ter­mín re­gis­tra­ce jsme ješ­tě po­su­nu­li na pá­tek 7. břez­na 2014 – do pátku také musí dojít startovné.

 • 28. 2. 2014

  Po­sled­ní dny re­gis­tra­ce a s no­vý­mi tý­my se roz­trhl py­tel. Dě­ku­je­me za neutuchající zájem o hru a připomínáme, že startovné by mělo dorazit do dnešní půlnoci (převod mezi účty v rámci mBank je otázkou sekund).

 • 3. 2. 2014

  Tak a má­me tu pos­led­ní mě­síc re­gis­tra­ce – dlou­ho ne­vá­hej­te a přihlaste se.
  Do médií jsme přidali slibovanou zhudebněnou „reportáž“ z letošního ročníku.

 • 28. 12. 2013

  Ro­ze­sla­li jsme vá­noč­ní spam a po­zva­li na prv­ní noč­ní hru sezóny 2014 dosavadní účastníky.
  Do médií přibyla hudební zmínka o prvním ročníku a připravujeme také píseň o chystané hře.

 • 14. 12. 2013

  Už jste za­pla­ti­li star­tov­né? Ne­otá­lej­te! „… Kaž­dý, kdo si za­pla­tí, smí se projet Po trati …“ ;-)

 • 5. 11. 2013

  Zpro­voz­ni­li jsme strán­ky tře­tí­ho roč­ní­ku hry Po tra­ti a sou­čas­ně jsme spustili registraci týmů, se kterou se letos vyplatí si pospíšit ;-) Velký dík za správu webu patří Tomáši Kučovi.