Novinky

 • 8. 4. 2013

  Spo­lu s účet­ní­mi kni­ha­mi jsme zdár­ně uza­vře­li dru­hý roč­ník hry Po trati. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným týmům, popřát jim mnoho zdaru na konkurenčních hrách a budeme se těšit na shledanou příští rok. Do reportáží jsme přidali ještě tu naši.

 • 19. 3. 2013

  Ne­za­po­meň­te na dneš­ní after­pár­ty, kte­rá je ne­díl­nou sou­čás­tí hry ;-) Přijďte posedět a vynadat orgům do Restaurace U Bohouše v Polské ulici na Vinohradech.

 • 15. 3. 2013

  Ač­koli jsme z dů­vo­du se­tr­vá­va­jí­cí eko­no­mic­ké re­ce­se byli nuceni propustit celé meteorologické oddělení, které vám zajistilo krásné počasí na loňském ročníku hry, nakonec zbylo v rozpočtu pár korun alespoň na sluníčko. Zvýšení teploty si budete muset zajistit vlastními prostředky.

  Těšíme se na vás na startu a připomínáme, že registrace týmů na startovním stanovišti bude ukončena 10 minut před začátkem hry.

 • 4. 3. 2013

  Tý­mům, kte­ré se si­ce při­hlá­si­ly včas, ale do­dnes od nich nedorazilo startovné, byla registrace zrušena. Pokud se chcete hry přeci jen zúčastnit, dejte nám vědět na e-mail.

 • 1. 3. 2013

  Pro zá­jem­ce jsme ješ­tě do stře­dy 6. břez­na ote­vře­li re­gis­tra­ci za zvý­še­né star­tov­né 480 Kč.

 • 2. 2. 2013

  Aby­chom vás co nej­lé­pe mo­ti­vo­va­li, při­pra­vi­li jsme opět vý­běr z me­diál­ních zmínek o hře Po trati: Jaromír Nohavica ve své písni Metro pro krtky nabádá všechny účastníky ke včasnému zaplacení startovného. Také neuznaný Největší Čech Jára Cimrman se ve své hudební tvorbě o naší hře krátce zmiňuje, a sice v písni Šel nádražák na mlíčí.

 • 1. 2. 2013

  Star­tov­né jsme po zra­lé úva­ze na­ko­nec sta­no­vi­li ve vý­ši 420 Kč za tým. Prosíme o včasné uhrazení na náš účet pod variabilním symbolem, který najdete v autentizované sekci.

 • 13. 1. 2013

  Hledáme testery
  Pro­sí­me čle­ny ši­fro­va­cí ko­mu­ni­ty, kte­ří se ne­bu­dou mo­ci nebo nechtějí zúčastnit naší šifrovačky, aby se zapojili do testování šifer. Pokud máte o testování hry zájem, ozvěte se nám prosím na e-mail. Předem mnohokrát děkujeme za jakoukoli spolupráci.

 • 12. 1. 2013

  Chtě­li by­chom se o­mlu­vit za do­čas­ný vý­pa­dek ser­ve­ru způ­so­be­ný ak­tua­li­za­cí systému. V současné době by měl být problém odstraněn, takže se můžete vesele registrovat k účasti ve hře.

 • 1. 1. 2013

  Spu­ště­na re­gis­tra­ce tý­mů.

 • 18. 12. 2012

  Zpro­voz­ni­li jsme strán­ky příš­tí­ho roč­ní­ku hry Po tra­ti. Re­gis­tra­ce tý­mů bude spuštěna 1. ledna 2013 v 0.00. Velký dík za správu webu patří Tomáši Kučovi.