Novinky

  • 26. 2. 2021

    Vzhle­dem k dnes vy­hlá­še­ným vlád­ním opa­tře­ním jsme nu­ce­ni hru pře­su­nout do náhradního termínu. Pokusíme se ji uskutečnit 18.–19. září 2021.

  • 9. 12. 2020

    Re­gis­tra­ce se roz­běh­la a utí­ká. Do kon­ce ro­ku mů­že­te zís­kat slevu za natěšenost. Ať vám neuteče!

  • 4. 12. 2020

    Web spuš­těn. Dě­ku­je­me To­mo­vi.