Novinky

 • 21. 9. 2020

  Ne­za­po­meň­te se při­jít dru­žit na stře­deč­ní after­par­ty do Piv­ní­ho BARu Blanická na Vinohradech (23. září 2020 od 19.00).

 • 16. 9. 2020

  Po­sled­ní in­for­ma­ce před hrou zve­řej­ní­me re­gis­tro­va­ným tý­mům až zí­tra od­po­led­ne po tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Pokud se nestane něco hrůzného, hra začne v sobotu ve 14.00 na Staroměstském náměstí.

 • 2. 9. 2020

  Pro opoz­di­lé zá­jem­ce jsme je­ště otev­ře­li re­gis­tra­ci za zvý­še­né star­tov­né.

 • 20. 7. 2020

  Zjis­ti­li jste, že le­tos ne­mů­že­te jít Po tra­ti? Chce­te si i tak zaluštit? Můžete hru testovat. Napište nám. Když nikdo nedojde do cíle, svedeme to na vás ;-)

 • 19. 7. 2020

  Le­toš­ní Po tra­ti se na­po­dru­hé po­ku­sí­me uspo­řá­dat pos­led­ní let­ní ví­kend (namísto posledního zimního).
  Registrace týmů zůstávají v platnosti. Nemůžete-li se v náhradním termínu zúčastnit, odhlaste se ze hry do 31. srpna 2020, vrátíme vám startovné snížené pouze o manipulační poplatek 60 Kč (s výjimkou týmů s přiznanou slevou za odhodlanost). Týmům, které se přihlásily až v březnu, zaplatily zvýšené startovné a budou se chtít hry zúčastnit, vrátíme na účet rozdíl mezi zvýšeným a běžným startovným (tj. 120 Kč). Zvýšené startovné se bude platit až po 31. srpnu 2020.
  Doufáme, že nám do toho zase nějaký Maďar nehodí vidle.

 • 12. 3. 2020

  Vzhle­dem k dneš­ní­mu vlád­ní­mu opa­tře­ní od­klá­dá­me le­toš­ní hru na ne­ur­či­to.
  Registrace týmů zůstávají v platnosti. Do určení náhradního termínu hry se startovné nebude vracet. Další kroky přizpůsobíme vývoji epidemiologické situace a budeme vás o nich včas informovat.

 • 10. 3. 2020

  Le­toš­ní Po tra­ti ne­plá­nu­je­me zru­šit. Po­dle do­stup­ných úda­jů ne­ní pro­blém s akcemi, kde se lidé nekoncentrují na jednom místě. K cílené interakci mezi týmy ve hře nedojde, připravíme ještě adekvátní úpravu pravidel a vyzvedávání startovní šifry rozdělíme na více pozic.
  (Předpokládáme, že nejpozději do půlnoci stejně klesne počet účastníků pod 100 :-D)

 • 1. 3. 2020

  Pro­dlou­ži­li jsme re­gis­tra­ci tý­mů do 10. břez­na. Do to­ho­to dne však musí také dorazit zvýšené startovné.

 • 18. 1. 2020

  Ne­mů­že­te, ne­bo ne­chce­te jít Po tra­ti? Zkus­te si šif­ry vy­luš­tit v teple domova a s předstihem jako testeři. Ozvěte se e-mailem.

 • 7. 12. 2019

  Vy­pa­dá to, že web se roz­bě­hl hlad­ce a re­gis­tra­ce tý­mů též.