Pravidla hry Po trati

Obecné informace

 • Hra je určena pro dvou až pětičlenné týmy. Všechny osoby účastnící se hry musejí být starší 18 let.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Hra neobsahuje nebezpečné prvky.
 • Hru pořádají členové týmu poTrati za pomoci svých přátel. Hra je nevýdělečná, veškeré příjmy jsou použity na úhradu nákladů spojených s organizací hry.

Registrace týmů

 • Počet týmů ve hře není omezen a jejich složení lze měnit až do zahájení hry.
 • Tým, který se chce hry zúčastnit, je povinen se registrovat na stránkách hry a včas a dle pokynů tam zveřejněných uhradit za tým startovné ve stanovené výši.
 • Registrace týmů byla zahájena 1. prosince 2018.
 • Údaje získané od týmů při registraci slouží pouze pro účely organizace hry a organizátoři ručí za to, že nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou název týmu a jména hráčů, která se pro statistické účely propisují do databáze her a hráčů dostupné na webu Šifrovačky.cz.
 • Termín ukončení registrace a uhrazení startovného je 28. února 2019. Dodatečné přihlášení po tomto datu je možné pouze se souhlasem organizátorů, avšak za zvýšené startovné.
 • Registrací a uhrazením startovného se tým kvalifikuje na afterpárty, která se bude konat v úterý 19. března 2019 od 19.00 v Pivním baru Blanická 28 v Blanické ulici na Vinohradech.
 • Při odhlášení týmu před ukončením registrace bude vráceno startovné snížené o poplatek, který bude v korunách roven šedesátinásobku počtu celých měsíců uplynuvších od data zaplacení startovného.
 • V případě odhlášení týmu po ukončení registrace se zaplacené startovné nevrací.
 • Nejpozději v poslední středu před konáním hry budou ve večerních hodinách registrovaným týmům zveřejněny poslední informace související s hrou – doplnění pravidel, přesné místo a čas startu a seznam doporučeného vybavení.

Startovné

 • Startovné za tým činí 300 Kč při zaplacení v prosinci 2018, 360 Kč při zaplacení v lednu, resp. 420 Kč při zaplacení v únoru 2019.
 • Pro stanovení výše startovného je rozhodující datum jeho připsání na účet organizátorů, nikoli datum registrace týmu. Mějte na paměti, že platba může probíhat až jeden pracovní den (v rámci mBank proběhne ihned, zahraniční platby trvají déle).
 • Na startovné lze dále uplatnit slevy za odvahu, za věrnost, za hloupost, za reportáž, za družnost nebo za pokrok, jestliže o ně tým požádá. Každá ze slev činí 60 Kč a lze je sčítat.
 • Sleva za odvahu bude přiznána týmům složeným výhradně z hráčů, kteří se nezúčastnili žádného z předcházejících ročníků hry Po trati.
 • Sleva za věrnost bude přiznána týmům, které splňují aspoň jednu z následujících podmínek:
  • Registrovaly se do hry pod stejným názvem, pod kterým se zúčastnily pěti předcházejících ročníků hry Po trati (2014–2018), přičemž aspoň čtyři nynější členové týmu se zúčastnili aspoň jednoho ročníku hry Po trati za tento tým.
  • Registrovaly se do hry ve stejném složení, v němž se zúčastnily pěti předcházejících ročníků hry Po trati (2014–2018), tj. alespoň tři nynější členové týmu se spolu v jednom týmu zúčastnili každého z těchto ročníků hry, třebaže pod různými názvy týmu.
  • Registrovaly se ve složení aspoň čtyř hráčů, kteří se všichni zúčastnili pěti předcházejících ročníků hry Po trati (2014–2018), třebaže za různé týmy.
 • Sleva za hloupost bude přiznána týmům, které splňují současně následující podmínky:
  • Registrovaly se ve stejném složení jako loni, tj. alespoň tři nynější členové týmu se spolu v jednom týmu zúčastnili loňského ročníku hry Po trati.
  • Nedosáhly loni před skončením hry stanoviště 7, tedy nezaslaly jeho kód do Systému.
 • Sleva za reportáž bude přiznána týmům, které splňují současně následující podmínky:
  • Registrovaly se ve stejném složení jako loni, tj. alespoň tři nynější členové týmu se spolu v jednom týmu zúčastnili loňského ročníku hry Po trati.
  • Vypracovaly o své účasti na loňském ročníku Po trati volně dostupnou reportáž, na kterou je uveřejněn odkaz na stránkách hry.
 • Sleva za družnost bude bude přiznána týmům, jejichž aspoň jeden člen se dostavil do cíle loňského ročníku hry Po trati nebo byl přítomen na afterparty po loňském ročníku hry Po trati.
 • Sleva za pokrok bude přiznána týmům, které se vzdají možnosti komunikovat se Systémem formou SMS.
 • Schválení nebo neschválení slevy se projeví na stránce týmu zobrazením upravené výše startovného a nemožností slevy nadále měnit. Chcete-li před zaplacením startovného provést změny v žádostech o slevy, kontaktujte organizátory.
 • Pro schválení slev jsou rozhodující údaje, které týmy uvedly v minulých ročnících. Neodpovídají-li tyto údaje skutečnosti a náprava stavu má vliv na schválení slevy, kontaktujte organizátory.
 • Zvýšené startovné pro týmy přihlášené po termínu ukončení registrace činí 600 Kč a nelze naň aplikovat žádné slevy.

Průběh hry

 • Hra začne v sobotu 16. března 2019 v odpoledních hodinách a skončí v neděli 17. března 2019 ve 12.00.
 • Hra je tvořena určitým počtem stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy se šiframi. Stanoviště a zprávy jsou označeny logem hry, ročníkem a číslem nebo názvem stanoviště. Jsou-li stanoviště označena čísly, vzrůstají tato po jedné v pořadí očekávaného postupu hrou.
 • Stanoviště se mohou skládat z více částí s různým umístěním. Pořadí průchodu těmito částmi může být pevně stanoveno. Jednotlivé části téhož stanoviště jsou označeny týmž číslem nebo názvem a odlišeny od sebe dalším znakem umístěným za číslem nebo názvem stanoviště.
 • Zprávy jsou umístěny nejvýše 10 m od udaného stanoviště, nebo jsou z tohoto stanoviště dobře viditelné. Místo umístění zpráv je většinou označeno reflexní samolepkou. Zprávy jsou vždy situovány tak, aby se předešlo jejich nalezení nebo zničení osobami, jež se hry neúčastní. Proces hledání zpráv není předmětem hry.
 • Zprávy mohou obsahovat takřka cokoli a veškeré informace v nich uvedené mohou být důležité pro průběh hry. Texty zřetelně typograficky oddělené od zadání šifry, zpravidla psané kurzivou, nejsou zašifrovány a s příslušnou šifrou obvykle nijak nesouvisejí.
 • Vyluštěním šifry ve zprávě získá tým buď polohu následujícího stanoviště, nebo heslo, po jehož zadání do Systému skrz webové rozhraní (příp. zasláním SMS v předepsaném tvaru, má-li tuto možnost aktivovánu) obdrží tým jako odpověď polohu následujícího stanoviště.
 • K vyluštění některých šifer mohou být třeba řešení nebo zadání šifer předchozích nebo další informace, které s hrou souvisejí a hráči s nimi byli seznámeni, nebo u nichž je odůvodněné předpokládat, že jsou hráčům známy.
 • Před hrou by se hráči měli seznámit s běžnými šifrovacími principy, neboť jejich znalost organizátoři předpokládají, a mohou proto být použity pro zakódování řešení nebo skryté nápovědy.
 • Vyřešení některých šifer může usnadnit znalost šifer z předešlých ročníků hry.
 • Je-li v šifrách použita latinka, potom je zpravidla užito pouze 26 písmen (A–Z). Pokud je k řešení třeba využít velkého polského kříže, obsahuje abeceda také písmeno CH. V případě užití Polybiova čtverce je obvykle vynecháno písmeno Q.
 • Předmětem hry je vyluštit všechny šifry, projít tak postupně všechna stanoviště, dorazit do místa cíle v počtu alespoň dvou členů týmu a před koncem hry splnit cílový úkol, pokud takový bude v cíli připraven.
 • K šifrám nejsou poskytovány žádné jiné nápovědy kromě těch, jež jsou uvedeny přímo ve zprávách. Žádnou šifru nelze přeskočit ani vynechat. Jestliže tým šifru nevyluští, ztrácí nárok na pokračování ve hře.

Práva a povinnosti hráčů

 • K přesunům mezi stanovišti lze použít výhradně chůze (příp. běhu) nebo veřejné linkové dopravy. Ostatní způsoby dopravy (např. jízda na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích, osobním přepravníku, stopování, jízda vozem taxislužby či jiné podobné služby nebo vlastním) jsou zakázány.
 • Osoby s tělesným postižením užívající invalidní vozík jsou povinny způsob přepravy konzultovat před hrou s organizátory.
 • Během hry je zakázáno záměrně následovat jiný tým nebo týmy s cílem dosáhnout dalšího stanoviště bez znalosti jeho polohy nebo cesty k němu.
 • Objeví-li tým jiné stanoviště (např. s vyšším číslem), než které právě hledá na základě zcela vyluštěné šifry, nesmí na takovém stanovišti zprávu vyzvednout.
 • K získání zpráv nebude třeba, a během hry proto není dovoleno vstupovat na místa běžně v době konání hry veřejně nedostupná.
 • Tým je povinen se při vyzvedávání zprávy a po jejím vyzvednutí chovat tak, aby nenarušil průběh hry. Je zakázáno zprávy přemísťovat, poškozovat nebo pozměňovat. Na polohu zprávy nesmí tým upozornit ostatní hráče ani osoby, které se hry neúčastní.
 • Je-li stanoviště obsazeno organizátorem, musejí zprávu vyzvednout alespoň dva členové týmu. Na takovém stanovišti může být organizátorem vyžadována tajná fráze, která by měla být týmu známa, nebo úplné znění řešení předcházející šifry.
 • Po vyzvednutí zprávy jsou hráči povinni se přemístit do takové vzdálenosti, aby z jejich přítomnosti nemohli ostatní hráči usoudit, kde se nachází stanoviště. Nevyžaduje-li to forma zprávy, je zakázáno luštit šifru ve vzdálenosti menší než 50 m od stanoviště.
 • Ihned po vyzvednutí zprávy je tým povinen zadat kód stanoviště do Systému skrz webové rozhraní nebo pomocí QR kódu (příp. zasláním SMS v předepsaném tvaru, má-li tuto možnost aktivovánu). Pouze stanoviště, na nichž byl zadán kód, budou považována za nalezená a navštívená. Rozhodující pro hru je vždy čas zadání kódu do Systému.
 • Je-li kód stanoviště číselný, jeho číslice označují pořadí písmene v řešení předcházející šifry. Do Systému musí tým zadat písmenný kód sestavený z odpovídajících písmen. Na takovém stanovišti je nutné i po načtení QR kódu zadat písmenný kód stanoviště.
 • Zpráva se na stanovišti může vyskytovat ve více exemplářích, v takovém případě je týmu dovoleno vzít si nejvýše dva exempláře zprávy, není-li na stanovišti uvedeno jinak. Vždy však musí na stanovišti zůstat alespoň jeden exemplář zprávy. Je-li na stanovišti zpráva v jediném exempláři, je tým povinen zprávu na stanovišti ponechat a pořídit si kopii vlastními silami (opsáním, fotografií). Zprávy není dovoleno si půjčovat nebo vracet.
 • V případě, že je počet exemplářů zprávy na stanovišti podezřele nízký (nižší než 10 kopií), stanoviště bylo poškozeno nebo jej tým nemůže nalézt, ačkoli je o jeho správné poloze přesvědčen, je nutné o této skutečnosti informovat organizátory na uvedeném telefonním čísle, není-li důvodné předpokládat, že tak již učinil jiný tým.
 • Hráčům je zakázáno v průběhu hry sdělovat jiným týmům nebo osobám neúčastnícím se hry, nebo od nich jakýmkoli způsobem získávat informace o poloze stanovišť, obsahu zpráv nebo principech řešení šifer, jakož i jakékoli jiné informace, které by mohly narušit průběh hry.
 • Při luštění šifer je nutné udržovat takovou vzdálenost a hlasitost projevu, aby se hráči soupeřících týmů vzájemně nemohli (byť nevědomě nebo nezáměrně) ovlivňovat v procesu řešení. Tým je oprávněn vyžadovat od soupeřů dodržování tohoto pravidla.
 • Tým se může v kterékoli části hry rozdělit. V průběhu hry lze používat jakékoli prostředky pro komunikaci mezi členy týmu při dodržení obecných zásad zvolené komunikace.
 • Hráčům je povoleno používat jakékoli elektronické přístroje, a to jak k řešení šifer, tak k usnadnění přesunu mezi stanovišti nebo záznamu trasy.
 • V kterékoli části hry může být tým organizátorem dotázán na řešení nebo princip řešení jakékoli šifry předcházející té, jež právě luští. Nebudou-li hráči schopni sdělit přesné znění řešení nebo vysvětlit princip řešení, může být tým diskvalifikován.
 • Tým má právo hru kdykoli vzdát, v tom případě je povinen zadat kapitulační zprávu do Systému skrz webové rozhraní (příp. zasláním SMS v předepsaném tvaru, má-li tuto možnost aktivovánu) a hry se nesmí dále účastnit. Může se však dostavit do cíle, jehož poloha mu bude sdělena jako odpověď na kapitulační zprávu.
 • Během hry jsou hráči povinni dodržovat zákony České republiky a ostatní obecně platné právní předpisy (vyhlášky, návštěvní řády apod.) a řídit se pokyny organizátorů. Dále jsou hráči povinni chovat se tiše a ohleduplně ke svému okolí a prostředí, v němž se pohybují.

Závěrečná a přechodná ustanovení

 • Organizátoři neručí za majetek, duševní ani fyzické zdraví a životy účastníků hry a nezodpovídají za škody jimi způsobené.
 • Pravidla hry platí za všech okolností, není-li organizátory jednoznačně a nezakrytě stanoveno jinak. Jakékoli pravidlo může být takto na některých stanovištích organizátory zrušeno, pozměněno nebo omezeno.
 • Poruší-li tým pravidla hry, a naruší tak její průběh, může být za své počínání diskvalifikován.
 • V posledních informacích před hrou mohou být tato pravidla doplněna nebo upravena.