Pravidla hry Po trati

Obecné informace

 • Hra je určena pro dvou až pětičlenné týmy. Všechny osoby účastnící se hry musejí být starší 18 let.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Hra neobsahuje nebezpečné prvky.
 • Hru pořádají členové týmu poTrati za pomoci svých přátel. Hra je nezisková, veškeré příjmy jsou použity na úhradu nákladů spojených s organizací hry.

Registrace týmů

 • Počet týmů ve hře není omezen a jejich složení lze měnit až do zahájení hry.
 • Tým, který se chce hry zúčastnit, je povinen se registrovat na stránkách hry a včas a dle pokynů tam zveřejněných uhradit startovné ve výši 420 Kč za tým.
 • Termín ukončení registrace a uhrazení startovného je 28. února 2013. Dodatečné přihlášení po tomto datu je možné pouze se souhlasem organizátorů, avšak za zvýšené startovné 480 Kč za tým.
 • Údaje získané od týmů při registraci slouží pouze pro účely organizace hry a organizátoři ručí za to, že nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • V případě odhlášení týmu po ukončení registrace se zaplacené startovné nevrací.
 • Nejpozději tři dny před začátkem hry budou zveřejněny poslední informace související s hrou – doplnění pravidel, přesné místo a čas startu a seznam doporučeného vybavení.
 • Registrací a uhrazením startovného se tým kvalifikuje na afterpárty, která se bude konat v úterý 19. března 2013 od 19.30 v Restauraci U Bohouše v Polské ulici na Vinohradech.

Průběh hry

 • Hra začne v sobotu 16. března 2013 v odpoledních hodinách a skončí v neděli 17. března 2013 ve 12.00.
 • Hra je tvořena určitým počtem stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy se šiframi. Stanoviště a zprávy jsou označeny logem hry, ročníkem a číslem nebo názvem stanoviště. Čísla stanovišť vzrůstají po jedné v pořadí očekávaného postupu hrou.
 • Stanoviště se mohou skládat z více částí s různým umístěním. Pořadí průchodu těmito částmi může být pevně stanoveno. Jednotlivé části téhož stanoviště jsou označeny týmž číslem a odlišeny od sebe dalším znakem umístěným za číslem stanoviště.
 • Zprávy jsou umístěny nejvýše 10 m od udaného stanoviště, nebo jsou z tohoto stanoviště dobře viditelné. Jsou situovány vždy tak, aby se předešlo jejich nalezení nebo zničení osobami, jež se hry neúčastní. Proces hledání zpráv není předmětem hry.
 • Zprávy mohou obsahovat takřka cokoli a veškeré informace v nich uvedené mohou být důležité pro průběh hry. Texty zřetelně typograficky oddělené od zadání šifry, zpravidla psané kurzivou, nejsou zašifrovány a s příslušnou šifrou obvykle nijak nesouvisí.
 • Vyluštěním šifry ve zprávě získá tým polohu následujícího stanoviště.
 • K vyluštění některých šifer mohou být třeba řešení nebo zadání šifer předchozích nebo další informace, které s hrou souvisejí a hráči s nimi byli seznámeni, nebo u nichž je odůvodněné předpokládat, že jsou hráčům známy.
 • Vyřešení některých šifer může usnadnit znalost šifer z předešlých ročníků hry.
 • Je-li v šifrách použita latinka, potom je zpravidla užito pouze 26 písmen (A–Z). Pokud je k řešení třeba využít velkého polského kříže, obsahuje abeceda také písmeno CH.
 • Předmětem hry je vyluštit všechny šifry, projít tak postupně všechna stanoviště, dorazit do místa cíle v počtu alespoň dvou členů týmu a před koncem hry splnit cílový úkol, pokud takový bude v cíli připraven.
 • K šifrám nejsou poskytovány žádné jiné nápovědy kromě těch, jež jsou uvedeny přímo ve zprávách. Stanoviště nelze přeskočit ani vynechat. Nevyluští-li tým šifru, ztrácí nárok na pokračování ve hře.

Práva a povinnosti hráčů

 • K přesunům mezi stanovišti lze použít výhradně chůze (příp. běhu) nebo veřejné linkové dopravy. Ostatní způsoby dopravy (např. jízda na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích, stopování, jízda vozem taxislužby nebo vlastním) jsou zakázány. Osoby s tělesným postižením užívající invalidní vozík jsou povinny způsob přepravy konzultovat před hrou s organizátory.
 • Během hry je zakázáno záměrně následovat jiný tým nebo týmy s cílem dosáhnout dalšího stanoviště bez znalosti jeho polohy nebo cesty k němu.
 • Objeví-li tým omylem stanoviště s vyšším číslem, než které právě hledá, nesmí zprávu vyzvednout.
 • K získání zpráv nebude třeba, a během hry proto není dovoleno vstupovat na místa běžně v době konání hry veřejně nedostupná.
 • Tým je povinen se při vyzvedávání zprávy a po jejím vyzvednutí chovat tak, aby nenarušil průběh hry. Je zakázáno zprávy přemísťovat, poškozovat nebo pozměňovat. Na polohu zprávy nesmí tým upozornit ostatní hráče ani osoby, které se hry neúčastní.
 • Je-li stanoviště obsazeno organizátorem, musejí zprávu vyzvednout alespoň dva členové týmu.
 • Po vyzvednutí zprávy jsou hráči povinni se přemístit do takové vzdálenosti, aby z jejich přítomnosti nemohli ostatní hráči usoudit, že se nacházejí v blízkosti stanoviště.
 • Ihned po vyzvednutí zprávy je tým povinen zaslat SMS v předepsaném tvaru. Pouze stanoviště, z nichž přišla od týmu SMS, budou považována za nalezená a navštívená. Rozhodující pro hru je vždy čas příchodu zprávy do SMS systému.
 • Zpráva se na stanovišti může vyskytovat ve více exemplářích, v takovém případě je týmu dovoleno vzít si nejvýše dva exempláře zprávy, není-li na stanovišti uvedeno jinak. Vždy však musí na stanovišti zůstat alespoň jeden exemplář zprávy. Je-li na stanovišti zpráva v jediném exempláři, je tým povinen zprávu na stanovišti ponechat a pořídit si kopii vlastními silami (opsáním, fotografií). Zprávy není dovoleno si půjčovat nebo vracet.
 • V případě, že počet exemplářů zprávy na stanovišti je podezřele nízký, stanoviště bylo poškozeno nebo jej tým nemůže nalézt, ačkoli je o jeho správné poloze přesvědčen, je nutné o této skutečnosti informovat organizátory na uvedeném telefonním čísle, není-li důvodné předpokládat, že tak již učinil jiný tým.
 • Hráčům je zakázáno v průběhu hry sdělovat jiným týmům nebo osobám neúčastnícím se hry, nebo od nich jakýmkoli způsobem získávat informace o poloze stanovišť, obsahu zpráv nebo principech řešení, jakož i jakékoli jiné informace, které by mohly narušit průběh hry.
 • Při luštění šifer je nutné udržovat takovou vzdálenost, aby se hráči soupeřících týmů vzájemně nemohli (byť nevědomě nebo nezáměrně) ovlivňovat v procesu řešení.
 • Tým se může v kterékoli části hry rozdělit. V průběhu hry lze používat jakékoli prostředky pro komunikaci mezi členy týmu při dodržení obecných zásad zvolené komunikace. Hráčům je povoleno používat jakékoli elektronické přístroje, a to jak k řešení šifer, tak usnadnění nebo záznamu trasy přesunu mezi stanovišti. Toto pravidlo může být na některých stanovištích organizátory omezeno.
 • Tým má právo hru kdykoli vzdát, v tom případě je povinen zaslat kapitulační SMS a hry se nesmí dále účastnit. Může se však dostavit do cíle a zúčastnit se vysvětlování principů řešení šifer.
 • Během hry jsou hráči povinni dodržovat zákony České republiky a ostatní obecně platné právní předpisy (vyhlášky, návštěvní řády apod.) a řídit se pokyny organizátorů. Dále jsou hráči povinni chovat se tiše a ohleduplně ke svému okolí a prostředí, v němž se pohybují.

Závěrečná a přechodná ustanovení

 • Organizátoři neručí za majetek, duševní ani fyzické zdraví a životy účastníků hry a nezodpovídají za škody jimi způsobené.
 • Pravidla hry platí za všech okolností, není-li organizátory jednoznačně a nezakrytě stanoveno jinak.
 • V posledních informacích před hrou mohou být tato pravidla doplněna nebo upravena.